Skip to main content

Jianhao Zhang

Postdoctoral Scholar
Jianhao's picture
Selected Publications

Strange Correlation Function for Average Symmetry-Protected Topological Phases,  Jian-Hao Zhang, Yang Qi, Zhen Bi, arXiv: 2210.17485

Topological Phases with Average Symmetries: the Decohered, the Disordered, and the Intrinsic, Ruochen Ma, Jian-Hao Zhang, Zhen Bi, Meng Cheng, Chong Wang, arXiv: 2305.16399

Locally Purified Density Operators for Symmetry-Protected Topological Phases in Mixed States, Yuchen Guo, Jian-Hao Zhang, Shuo Yang, Zhen Bi, arXiv: 2403.16978

Strong-to-Weak Spontaneous Symmetry Breaking in Mixed Quantum States, Leonardo A. Lessa, Ruochen Ma, Jian-Hao Zhang, Zhen Bi, Meng Cheng, Chong Wang, arXiv: 2405.03639